วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

บริษัทฯ ที่ได้รับความไว้วางใจ
ในการให้บริการด้วยคุณภาพตามมาตรฐานสากล
เพื่อสู่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ


พันธกิจ

สร้างสรรค์งานบริการที่มีคุณภาพ
โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
เพื่อความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดของลูกค้า
พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้ถือหุ้น


ค่านิยมหลัก

“ยุติธรรม แบ่งปัน”

เป้าหมาย

บริษัทฯ มีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจโดย

ให้บริการอย่างบูรณาการและเพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้าทั้งทางด้านการออกแบบ ตกแต่ง และผลิต สำหรับธุรกิจ ตกแต่งภายใน ธุรกิจการแสดงสินค้า ธุรกิจพิพิธภัณฑ์และสวนสนุก ธุรกิจการตลาดทางเลือก และธุรกิจสถาปัตยกรรม และวิศวกรรม ในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านที่มุ่งเป้าไว้
ขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
เป็นผู้ให้บริการที่ลูกค้าให้ความไว้ใจในการทำงาน และใช้บริการอย่างต่อเนื่อง