วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

บริษัทฯ ที่ได้รับความไว้วางใจ
ในการให้บริการด้วยคุณภาพตามมาตรฐานสากล
เพื่อสู่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ


พันธกิจ

สร้างสรรค์งานบริการที่มีคุณภาพ
โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
เพื่อความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดของลูกค้า
พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้ถือหุ้น

เป้าหมาย

บริษัทฯ มีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจโดย

เป็นหนึ่งในผู้นำทางด้านการ ออกแบบ ตกแต่ง และผลิต (Design & Build) สำหรับธุรกิจ การตกแต่งภายใน ธุรกิจการแสดงสินค้า และธุรกิจการตลาดอย่างครบวงจร (One-Stop-Shop Solution) ในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านที่มุ่งเป้าไว้
ขยายขอบเขตการดำเนิน ธุรกิจไปยังประเทศเพื่อนบ้านที่มุ่งเป้าไว้ ได้แก่ ประเทศเมียนมาร์ ลาว และ กัมพูชา
เพิ่มศักยภาพของบริษัทให้ พร้อมที่จะลงทุนขยายธุรกิจใน อนาคต