รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 08/05/2561

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ 72,784,340 33.08
2.  KINGSMEN CREATIVES LTD. 22,000,000 10.00
3.  นางพูนสุข พิเศษสิทธิ์ 10,340,000 4.70
4.  นายพิทักษ์ พิเศษสิทธิ์ 10,010,000 4.55
5.  นายกำพล พลัสสินทร์ 7,886,980 3.58
6.  นายประวิชย์ ศรีบัณฑิตมงคล 6,779,700 3.08
7.  น.ส.สุนิสา รัตนเนนย์ 5,500,000 2.50
8.  นายบัญชา ลิ้มวรรัตน์ 3,689,899 1.68
9.  นายวงศกร พิเศษสิทธิ์ 3,375,000 1.53
10.  น.ส.ขิม พิเศษสิทธิ์ 3,375,000 1.53
11.  นายวินัย ตั้งคำ 3,300,000 1.50
12.  นางแนนซี่ เฉลิมกาญจนา 3,100,000 1.41
13.  น.ส.สฤษดิ์พร พุทธสัมฤทธิ์ 3,000,000 1.36
14.  นายดำรงค์ วงษ์ประยูร 2,892,799 1.31
15.  นายวรุต มหาวาณิชย์วงศ์ 2,500,000 1.14
16.  นายไชยรัตน์ หอมเศรษฐ์นันท์ 2,300,000 1.05
17.  นางกฤษฎา จีระพันธุ 2,270,170 1.03
18.  นายธรรมยุทธ โสภาอัศวภรณ์ 1,956,000 0.89
19.  นายพิชัย พิเศษสิทธิ์ 1,320,000 0.60
20.  นายช่วยราช วงศ์รัตนานนท์ 1,300,100 0.59
21.  นายวิชัย วงศ์ศักดิ์วานิช 1,256,400 0.57
22.  นายประเสริฐ จิรกิติ 1,250,000 0.57
23.  น.ส.สุขธิตา พงษ์เพิ่มพฤกษ์ 1,232,700 0.56
24.  นายธีรธัช โปษยานนท์ 1,177,000 0.54
25.  น.ส.ขนิษฐา อินไชยา 1,104,500 0.50
26.  นายพรอนันต์ เกิดประเสริฐ 1,100,000 0.50