รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 18/04/2560

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ 76,784,340 34.90
2. KINGSMEN CREATIVES LTD. 22,000,000 10.00
3. นางพูนสุข พิเศษสิทธิ์ 10,340,000 4.70
4. นายพิทักษ์ พิเศษสิทธิ์ 10,000,000 4.55
5. นายกำพล พลัสสินทร์ 7,886,980 3.58
6. นายประวิชย์ ศรีบัณฑิตมงคล 6,779,700 3.08
7. นายดำรงค์ วงษ์ประยูร 6,049,999 2.75
8. น.ส.สุนิสา รัตนเนนย์ 5,500,000 2.50
9. นายบัญชา ลิ้มวรรัตน์ 4,866,599 2.21
10. นายปรัชญา เตียวเจริญ 3,500,000 1.59
11. นายวินัย ตั้งคำ 3,300,000 1.50
12. นางกฤษฎา จีระพันธุ 2,286,770 1.04
13. นายสงกรานต์ จั่นเพ็ชร 1,885,000 0.86
14. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,540,000 0.70
15. นายวงศกร พิเศษสิทธิ์ 1,375,000 0.63
16. น.ส.ขิม พิเศษสิทธิ์ 1,375,000 0.63
17. นายพิชัย พิเศษสิทธิ์ 1,320,000 0.60
18. นายธีรธัช โปษยานนท์ 1,177,000 0.54
19. นายช่วยราช วงศ์รัตนานนท์ 1,115,000 0.51
20. นายนวนิธิ จันทร์ศรีชวาลา 1,108,250 0.50
21. นางปวีณา จันทร์ศรีชวาลา 1,108,250 0.50
22. นางอัญชลี สัจจเทพ 1,108,250 0.50
23. น.ส.สุเรขา จันทร์ศรีชวาลา 1,108,250 0.50
24. น.ส.ขนิษฐา อินไชยา 1,104,500 0.50
25. นายพรอนันต์ เกิดประเสริฐ 1,100,000 0.50