การประชุมผู้ถือหุ้น
 • การเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
 • หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
 • รายงานการประชุม
หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับ การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
รายงานประจำปี 2560 ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM)
สำเนาแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4)
ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
นิยามกรรมการอิสระ
ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
หนังสือมอบฉันทะ
 • หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
 • หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
 • หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
หลักฐานที่ต้องใช้ในการแสดงสิทธิเข้าประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน
แผนที่สถานที่จัดประชุม
แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี และ/หรือรายงานความยั่งยืนในแบบรูปเล่ม
งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
TH | EN
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
รายงานประจำปี 2559 ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM)
ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ เเละข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
นิยามกรรมการอิสระ
ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
หนังสือมอบฉันทะ
 • หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
 • หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
 • หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
หลักฐานที่ต้องใช้ในการแสดงสิทธิเข้าประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน
แผนที่สถานที่จัดประชุม
แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี และ/หรือรายงานความยั่งยืนในแบบรูปเล่ม
Invitation to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2017
Annual Report for the year 2016 (Thai version)
Information of the nominated persons to be elected as directors in place of those who are due to retire by rotation and information of the independent directors for the proxy appointment of the shareholders.
The definition of “independent director’’
Company’s Article of Association relating to the Annual General Meeting of Shareholders
Proxy Form
 • Proxy Form B.
Documents or Evidence Showing the Shareholder Entitled to Attend the Meeting, Proxy Procedures, Meeting Registration and Voting Procedures.
Map of meeting place
Annual Report Receiving Request Form/, and/or Sustainability report in book
งานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
หนังสือมอบฉันทะ
 • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
 • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
แผนที่สถานที่จัดประชุม
งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
รายงานประจำปี 2558 ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM)
ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
นิยามกรรมการอิสระ
ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
หนังสือมอบฉันทะ
 • หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
 • หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
 • หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
หลักฐานที่ต้องใช้ในการแสดงสิทธิเข้าประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน
แผนที่สถานที่จัดประชุม
การส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559