คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
2561

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ไตรมาสที่ 3/2561

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ไตรมาสที่ 2/2561

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ไตรมาสที่ 1/2561

2560

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ประจำปี 2560

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ไตรมาสที่ 3/2560

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ไตรมาสที่ 2/2560

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ไตรมาสที่ 1/2560

2559

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ประจำปี 2559

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ไตรมาสที่ 3/2559

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ไตรมาสที่ 2/2559

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ไตรมาสที่ 1/2559

2558

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ประจำปี 2558

2557

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ประจำปี 2557