• นายชยวัฒ์ พิเศษสิทธิ์
  ประธานกรรมการบริหาร
 • นายประวิชย์ ศรีบัณฑิตมงคล
  กรรมการผู้จัดการ
 • นางพูนสุข พิเศษสิทธิ์
  กรรมการบริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน
 • นายดำรงค์ วงษ์ประยูร
  กรรมการบริหารฝ่ายตกแต่งภายใน
 • นางสาวสุนิสา รัตนเนนย์
  กรรมการบริหารฝ่ายงานแสดงสินค้า พิพิธภัณฑ์ และกิจกรรมการตลาด
 • นางสาวกัญญา วัฒนแต้ตระกูล
  ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (Financial Controller)
อายุ 66 ปี
การศึกษา
 • ปริญญาตรี วท.บ. วิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำงาน
 • ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด(มหาชน)
 • กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับกิจการที่ดี / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)
 • นายกสมาคม สมาคมกีฬาบริดจ์แห่งประเทศไทย
 • อุปนายก สมาคมสร้างสรรค์ไทย (ตาวิเศษ)
ฝึกอบรม
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 97/2555
 • Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 41/2555
 • Role of the Chairman Program รุ่นที่ 37/2558
อายุ 57 ปี
การศึกษา
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง Assumption Commercial College
ประสบการณ์การทำงาน
 • กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด
 • Vice President – Industry, Reed Tradex Co., Ltd.
 • Trader for export/import of grains, C.P.Intertrade Co., Ltd.
ฝึกอบรม
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 119/2558
อายุ 54 ปี
การศึกษา
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค สาขาการบัญชีวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม
 • ประกาศนียบัตร Finance for The Boss (2009) จากสถาบัน Management and Psychology Institute
ประสบการณ์การทำงาน
 • กรรมการ / กรรมการบริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)
ฝึกอบรม
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 114/2558
อายุ 49 ปี
การศึกษา
 • Post Graduated Certificate 3D Imaging in Architecture, London Institute, England
 • Bachelor in Interior and Spatial Design, London Institute, England
 • Bachelor in Sociology and Anthropology มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน
 • กรรมการบริหารฝ่ายตกแต่งภายใน บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)
 • ผู้อำนวยการธุรกิจตกแต่งภายใน บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด
 • Project Manager, Boonsuy Construction Co., Ltd.
 • Graphic Designer, Rick Mather Architects Co., Ltd.
ฝึกอบรม
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 124/2559
 • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 219/2559
 • Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 30/2559
อายุ 47 ปี
การศึกษา
 • Bachelor in Political Science, International Relations มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน
 • กรรมการบริหารฝ่ายงานแสดงสินค้า พิพิธภัณฑ์ และกิจกรรมการตลาด บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)
 • ผู้อำนวยการธุรกิจงานแสดงสินค้า พิพิธภัณฑ์ และกิจกรรมการตลาด บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด
 • ที่ปรึกษาอาวุโส PR & Associates Co., Ltd.
 • Marketing Communications Manager, Reed Tradex Co., Ltd.
 • Marketing & Advertising Manager, Modern Group Real Property Co., Ltd.
ฝึกอบรม
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 124/2559
อายุ 39 ปี
การศึกษา
 • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา
 • Orientation Course CFO รุ่นที่3/2017 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ประกาศนียบัตร Professional Controller รุ่นที่ 7/2017 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
ประสบการณ์การทำงาน
 • ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)
 • ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ จำกัด