การจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ ภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ตาม ที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ อาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทราบในคราวถัดไป

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยนั้นจะพิจารณาจากกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษี เงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ตาม ที่คณะกรรมการของบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการของบริษัทย่อยแต่ละบริษัทอาจอนุมัติ ให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทย่อยดังกล่าวมีกำไรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และให้รายงานการ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในคราวถัดไป

วันที่กรรมการ
มีมติ
วันที่ขึ้น
เครื่องหมาย
วันที่จ่าย
เงินปันผล
ประเภท เงินปันผล
(ต่อหุ้น)
หน่วย รอบผลประกอบการ
20/02/61 7/05/61 25/05/61 เงินปันผล 0.005 บาท 01/01/60-31/12/60
21/02/60 11/04/60 03/05/60 เงินปันผล 0.09 บาท 01/01/59-31/12/59
11/08/59 22/09/59 18/11/59 เงินปันผล 0.00555555556 บาท 01/01/59-30/06/59
24/02/59 08/03/59 23/05/59 เงินปันผล 0.08 บาท 01/01/58-31/12/58