การจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยนั้นจะอยู่ภายใต้อำนาจการพิจารณาอนุมัติของ (ก) คณะกรรมการของบริษัทฯและ (ข) คณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท โดยจะพิจารณาจากกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหัก ภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทเห็น สมควร

วันที่กรรมการ
มีมติ
วันที่ขึ้น
เครื่องหมาย
วันที่จ่าย
เงินปันผล
ประเภท เงินปันผล
(ต่อหุ้น)
หน่วย รอบผลประกอบการ
20/02/61 7/05/61 25/05/61 เงินปันผล 0.005 บาท 01/01/60-31/12/60
21/02/60 11/04/60 03/05/60 เงินปันผล 0.09 บาท 01/01/59-31/12/59
11/08/59 22/09/59 18/11/59 เงินปันผล 0.00555555556 บาท 01/01/59-30/06/59
24/02/59 08/03/59 23/05/59 เงินปันผล 0.08 บาท 01/01/58-31/12/58