คณะกรรมการบริษัท
 • นายชยวัฒ์ พิเศษสิทธิ์
  ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
 • นายประวิชย์ ศรีบัณฑิตมงคล
  กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
 • นางพูนสุข พิเศษสิทธิ์
  กรรมการ / กรรมการบริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน
 • นายสงวน ศรีนคารินทร์
  กรรมการ
 • พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี
  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
 • รศ.ดร.ธีระพร วีระถาวร
  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
 • นายธีรธัช โปษยานนท์
  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 66 ปี
การศึกษา
 • ปริญญาตรี วท.บ. วิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำงาน
 • ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด(มหาชน)
 • กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับกิจการที่ดี / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)
 • นายกสมาคม สมาคมกีฬาบริดจ์แห่งประเทศไทย
 • อุปนายก สมาคมสร้างสรรค์ไทย (ตาวิเศษ)
ฝึกอบรม
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 97/2555
 • Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 41/2555
 • Role of the Chairman Program รุ่นที่ 37/2558
อายุ 57 ปี
การศึกษา
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง Assumption Commercial College
ประสบการณ์การทำงาน
 • กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด
 • Vice President – Industry, Reed Tradex Co., Ltd.
 • Trader for export/import of grains, C.P.Intertrade Co., Ltd.
ฝึกอบรม
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 119/2558
อายุ 54 ปี
การศึกษา
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค สาขาการบัญชีวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม
 • ประกาศนียบัตร Finance for The Boss (2009) จากสถาบัน Management and Psychology Institute
ประสบการณ์การทำงาน
 • กรรมการ / กรรมการบริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)
ฝึกอบรม
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 114/2558
อายุ 64 ปี
การศึกษา
 • ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ California State University ด้านเศรษฐศาสตร์ และบริหารการเกษตร
ประสบการณ์การทำงาน
 • กรรมการ บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท ซี แอนด์ เอส กรุงเทพ (2015) จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ซี แอนด์ เอส พัทยา 2015 จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เอสเคอาร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด
 • กรรมการบริหาร บริษัท เดอะ ไฮด์ อะเวย์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท อีเทคแอทไทย จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เมาน์เท่น ไบค์ โปรเฟสชั่นแนล เซอร์กิต จำกัด
 • กรรมการบริหาร บริษัท โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
 • กรรมการ บริษัท โพลีเมอร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
 • ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟูยีไทยการไฟฟ้า
ฝึกอบรม
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 114/2558
อายุ 64 ปี
การศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาศิลปศาสตร (กฎหมายเศรษฐกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ประสบการณ์การทำงาน
 • ประธานคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุของอากาศยาน ในราชอาณาจักร
 • กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ / การตรวจสอบ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)
 • ประธานที่ปรึกษา บริษัท ซีพีแลนด์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
 • ปลัดกระทรวงคมนาคม
 • เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
 • ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ฝึกอบรม
 • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่ 388
 • Overseas Command Course, ThePolice Staff College, England.
 • FBI National Academy, USA.
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสาหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 12 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 16 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม
 • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 46/2547
 • Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 2/2547
 • Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 33/2557
 • Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 23/2557
อายุ 64 ปี
การศึกษา
 • ปริญญาเอก สาขาสถิติ The University of Michigan, USA
 • ปริญญาโท สาขาสถิติ Michigan State University, USA
 • ปริญญาตรี วท.บ คณิตศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำงาน
 • กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาฯ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 • ประธานบุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กรรมการดำเนินการ โครงการแผนการดําเนินการ เพื่อทําการศึกษาและวางแผนการดำเนินการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กรรมการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 • สมาชิกที่ได้รับคัดเลือก The International Statistical Institute มหาวิทยาลัยบูรพา
 • กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ที่ปรึกษานายกสมาคม สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา
ฝึกอบรม
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 114/2558
อายุ 55 ปี
การศึกษา
 • Master of Business Administration (Marketing), Oklahoma City University,USA
 • ปริญญาตรี คณะพานิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำงาน
 • กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)
 • ที่ปรึกษาฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ทรีแพค อินโนเวชั่น จำกัด
 • อาจารย์ประจำวิชา Managerial Accounting มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ(ABAC)
 • กรรมการ และกรรมการบริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เรพแพค คอนสตรัคชั่น จำกัด
ฝึกอบรม
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 31/2558

โดยมี นางสาวณัฐรียา สุลัยมาน เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ