ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจออกแบบและตกแต่งงาน (Design & Build) อย่างครบวงจร (One-Stop-Shop Solution) โดยธุรกิจหลักของบริษัทแบ่งออกเป็น 4 ประเภทดังนี้

  1. ธุรกิจงานตกแต่งภายใน (Interiors)
  2. ธุรกิจงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ (Exhibitions)
  3. ธุรกิจการตลาดทางเลือก (Alternative Marketing)
  4. ธุรกิจงานพิพิธภัณฑ์และสวนสนุก (Museums & Thematic Park)

บริษัทฯ มีนโยบายในการให้บริการลูกค้าอย่างมีคุณภาพ ด้วยทีมงานมืออาชีพและการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้บริการ ที่ตรงตามความต้องการ มีมาตรฐาน และสร้างความพึงพอใจให้แก่ ลูกค้า ซึ่งเน้นการเป็นพันธมิตรธุรกิจโดยใช้หลัก ยุติธรรมแบ่งปัน โดยมุ่งมั่นตั้งใจรับผิดชอบต่อการบริการที่สร้างสรรค์ผลงานสู่สังคม โดยยืนอยู่บนหลักจริยธรรมจรรยาบรรณทางธุรกิจ

บริษัทฯ มีผู้ร่วมทุนที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจคือ Kingsmen Creatives Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศ สิงค์โปร์ และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงค์โปร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำในธุรกิจออกแบบและผลิตงานสื่อสารการตลาด ระดับโลก ปัจจุบัน Kingsmen Creatives Ltd. มี 19 สำนักงานใน 14 ประเทศในทวีปเอเชียแปซิฟิก และตะวันออกกลาง ทำให้ สามารถเชื่อมโยงเข้าสู่เครือข่ายลูกค้าในระดับสากลของ Kingsmen Creatives Ltd. และสามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็วมากขึ้น

บริษัทฯ มีการบริหารงานโดยการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และมุ่งมั่นที่จะขยายฐานลูกค้าอย่าง ต่อเนื่อง โดยได้ขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจไปยังประเทศเมียนมาร์ ภายใต้แบรนด์ Kingsmen ปัจจุบัน บริษัทฯ มีบริษัทย่อย คือ Kingsmen Myanmar Company Limited (“คิงส์เมนเมียนมาร์”) ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ของประเทศเมียนมาร์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจออกแบบและตกแต่งงาน (Design & Build) ในงาน ตกแต่งภายใน (Interiors) งานแสดงสินค้าและนิทรรศการ (Exhibitions) และกิจกรรมการตลาด (Marketing events) ในอาณาเขตประเทศเมียนมาร์เป็นหลัก โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในคิงส์เมนเมียนมาร์ ร้อยละ 100