ประวัติความเป็นมาของบริษัท
 • ได้รับการเเต่งตั้งให้เป็นผู้รับเหมา อย่างเป็นทางการ (Official Contractor) ในงาน Myanmar Build & Decor 2016 เทรดแฟร์ด้านการก่อสร้าง การตกแต่ง และ เฟอร์นิเจอร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเมียนมาร์
 • ได้รับการเเต่งตั้งให้เป็นผู้รับเหมา อย่างเป็นทางการ (Official Contractor) ใน งาน ITU Telecom World 2016 มหกรรม ด้านไอซีทีระดับโลก โดยมีผู้นำในแวดวง โทรคมนาคมกว่า 4000 คน จากกว่า 100 ประเทศ
 • ได้รับการเเต่งตั้งให้เป็นผู้รับเหมา อย่างเป็นทางการ (Official Contractor) ใน งาน Myanmar FoodBev and Myanmar Retail Expo 2016
 • บริษัทได้มีการขยายโรงงานการ ผลิตไปที่ คลอง 6
 • เริ่มให้บริการในการตกแต่งงาน พื้นที่ส่วนกลางของห้างสรรพสินค้า สนามบิน ธนาคาร โรงพยาบาล และส่วนงานต่างๆ
 • บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียน 110,000,000 บาท และมีทุนชำระ แล้ว 109,999,992 บาท เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559
2559

บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)

 • วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด มีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท และทุนเรียกชำระแล้ว 75 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 750 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
 • วันที่ 19 ตุลาคม 2558 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลง มูลค่าหุ้นที่ตราไว้เป็นหุ้นละ 0.50 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 150 ล้านหุ้น
 • วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 บริษัทฯ ได้จัดตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน) ให้เป็นผู้จัดการ การจำหน่าย และรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญ
 • วันที่ 2-4 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ได้ทำการเปิดให้นักลงทุนจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไป เป็นครั้งแรก (IPO) ในราคา 5.80 บาท ต่อหุ้น โดยเสนอขายไม่เกิน 50 ล้านหุ้น คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
 • วันที่ 18 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ได้นำหุ้นเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (MAI) เป็นวันแรก
 • ได้รับการรับรองมาตรฐานสถานประกอบการที่ถูกต้องตามหลักชีวอนามัย (WCA) จาก Intertek ตอกย้ำถึงการดำเนินงานที่ได้มาตรฐานสากล ได้รับการยอมรับจากองค์กรรระดับโลก

ก่อตั้ง Kingsmen Myanmar Company Limited

 • ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558
 • มีทุนจดทะเบียน 300,000 ดอลล่าร์สหรัฐฯ และมีทุนชำระแล้ว 50,000 ดอลล่าร์ สหรัฐฯ
 • ดำเนินธุรกิจออกแบบและตกแต่งงาน (Design & Build) ในงานตกแต่งภายใน (Interiors) งานแสดงสินค้าและนิทรรศการ (Exhibitions) และกิจกรรมการตลาด (Event) ในอาณาเขต ประเทศเมียนมาร์เป็นหลัก
2558

เพิ่มทุนจดทะเบียน

 • เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 30 ล้านบาท
 • ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
2557
 • ได้รับการแต่งตั้งให้ดำเนินการออกแบบและผลิตงานตกแต่งภายในให้กับร้านค้าแบรนด์ชั้นนำของโลก “Polo” “Ralph Lauren” “Montblanc” “Piaget” “Victoria Secret” “Dior” “Marks & Spencer” และ “Leica”
 • ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO20121 ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านระบบบริหารจัดการอย่างยั่งยืน (Event Sustainability Management System) สำหรับการวางแผนและส่งมอบงาน Money Expo
 • ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านจริยธรรมการจ้างงานของผู้ประกอบการ จาก Sedex
2556
 • ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้รับเหมาอย่างเป็นทางการ (Official Contractor) ในงานนิทรรศการ Rotary International Convention ซึ่งมีผู้เข้าชมกว่า 40,000 คน จัดโดย Rotary International และ Thai Rotary Districts Foundation
 • ได้รับการแต่งตั้งให้ดำเนินการออกแบบและผลิตงานตกแต่งภายในให้กับร้านค้าแบรนด์ชั้นนำ “Uniqlo” “Mango” “Cotton On” “Cath Kidston” “KPN” “Forever XXI” และพื้นที่ส่วน กลางจำนวนรวมกว่า 7,000 ตารางเมตร ในศูนย์การค้าเมกะบางนา
 • เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์กรภาคีสีขาว เพื่อร่วมส่งเสริมการประกอบธุรกิจของภาคเอกชนให้ยึดหลัก การบริหารกิจการอย่างมีหลักบรรษัทภิบาล โดยสำนักงานฑูตความดีแห่งประเทศไทย
 • เข้าร่วมเป็นสมาชิกตาวิเศษ ซึ่งเป็นโครงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยสมาคมสร้างสรรค์ไทย
2555
 • ได้รับการแต่งตั้งให้ดำเนินการออกแบบและผลิตงานตกแต่งภายในให้กับร้านขายสินค้า แบรนด์ชั้นนำ “Uniqlo” รวมกว่า 30 ร้านหรือกว่า 30,000 ตารางเมตรทั่วประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องจนถึง ปัจจุบัน
2554
 • เริ่มธุรกิจให้บริการออกแบบและผลิตงานพิพิธภัณฑ์และสวนสนุก (Museums & Thematic Parks) ได้รับการแต่งตั้งให้ดำเนินการออกแบบและผลิตงานตกแต่งภายในให้กับร้านอาหารชื่อดัง “Din Tai Fung” ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
 • ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2008 ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านคุณภาพในส่วนของการออกแบบ และติดตั้งคูหาสำหรับงานนิทรรศการ
2553
 • ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารและจัดงานเปิดตัวบีเอ็มดับเบิลยู ซีรี่ส์ 7 (BMW Series 7) ที่ห้าง สรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์
 • ได้รับรางวัลชมเชยในการออกแบบ Kids World ของ A.R.E. design Awards ที่ Las Vegas, USA
 • ได้รับรางวัลในการออกแบบร้านค้า ของ Marks & Spencer International ที่ประเทศอังกฤษ
 • ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น ของสถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์ ร่วมกับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม และสมาคมธนาคารไทย
2552
 • เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 25 ล้านบาท
 • ได้รับรางวัลจรรยาบรรณดีเด่นจากหอการค้าไทยปี 2549
2549
 • เริ่มธุรกิจให้บริการการตลาดทางเลือก (Alternative Marketing)
2548
 • ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รับเหมาอย่างเป็นทางการ (Official Contractor) ในงานนิทรรศการ International AIDS Conference จัดโดย World AIDS Association บริหารงานโดย Congrex จากประเทศสวีเดน
2547
 • ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านคุณภาพในส่วนของการออกแบบ และติดตั้งคูหาสำหรับงานนิทรรศการ
2546
 • เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น เป็น 6.25 ล้านบาท โดยเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนร้อยละ 20 แก่ Kingsmen Creatives Ltd. ผู้ร่วมทุนจากประเทศสิงคโปร์ หนึ่งในบริษัทชั้นนำในธุรกิจออกแบบและผลิตงานสื่อสารการตลาดระดับโลก
 • เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด
 • เริ่มธุรกิจให้บริการออกแบบและผลิตงานตกแต่งภายใน (Interiors)
2545
 • ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้รับเหมาอย่างเป็นทางการ (Official Contractor) สำหรับงาน Money Expo ซึ่งเป็นงานมหกรรมการเงินการลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยได้เป็นผู้รับเหมาอย่างเป็น ทางการต่อเนื่องมากว่า 14 ปีจนถึงปัจจุบัน
2544
 • ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหนึ่งในสี่ของผู้รับเหมาอย่างเป็นทางการ (Official Contractor) ในงาน BOI Fair 2000 ซึ่งเป็นมหกรรมแสดงนิทรรศการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
2543
 • ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้รับเหมาอย่างเป็นทางการ (Official Contractor) สำหรับงาน Bangkok International Motor Show หนึ่งในงานแสดงยานยนต์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยบริษัทฯ ได้เป็นผู้รับเหมาอย่างเป็นทางการต่อเนื่องมากว่า 5 ปี จนถึงปี 2542 จึงได้รับการ แต่งตั้งให้เป็นผู้รับเหมาอนุมัติอย่างเป็นทางการ (Approved Contractor) จนถึงปัจจุบัน
2538
 • เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 5 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ
2537
 • ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้รับเหมาอย่างเป็นทางการ (Official Contractor) สำหรับงานแสดงสินค้า Thai Metalex จัดโดยบริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด
2536

Thailand International Motor Expo

 • ผู้รับเหมาอย่างเป็นทางการจนถึงปัจจุบัน

เพิ่มทุนจดทะเบียน

 • เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1.75 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ
2534
 • ได้รับการแต่งตั้งให้ออกแบบและผลิตในงาน ASEAN Tourism Forum ที่พัทยา ซึ่งเป็นงานใหญ่งานแรก ของบริษัทฯ
2533

ก่อตั้งในนามบริษัท ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด

 • ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2532
 • ประกอบธุรกิจออกแบบและผลิตงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ (Exhibitions)
 • เปิดสถานที่ผลิตชิ้นงานที่ลาดพร้าว
2532